Số 4 khu 5 Đằng Hải, Phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

CONTAINER KHÔ Toàn bộ sản phẩm

CONTAINER LẠNH Toàn bộ sản phẩm

CONTAINER CHUYÊN DỤNG Toàn bộ sản phẩm

CONTAINER VĂN PHÒNG Toàn bộ sản phẩm