Số 4 khu 5 Đằng Hải, Phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng